اطلاعیه های مطبوعاتی
  • Register

اطلاعیه های مطبوعاتی

۳۱ سنبله ۱۳۹۸: موقف کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد اظهارات وزارت خارجه امریکا

۵ سنبله ۱۳۹۸: نخستین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در وزارت داخله

۳ سنبله ۱۳۹۸: نخستین گزارش نظارتی سه ماهه وزارت معادن

۱۶ اسد۱۳۹۸: بررسی روندهای استخدام و اعزام کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی در وزارت امور خارجه

۹ اسد۱۳۹۸: چهارمین گزارش نظارتی سه ماهه وزارت معارف

۶ اسد ۱۳۹۸: سفارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی در سکتور عدلی افغانستان

۳۰ سرطان ۱۳۹۸: ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در شورای ملی

۱۷ سرطان ۱۳۹۸: گزارش تعقیبی آسیب پذیری های فساد اداری در شرکت برشنا

۲۶جوزا ۱۳۹۸: گزارش تعقیبی ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری پیرامون تورید مواد نفتی و گاز مایع

۲۱ حوت ۱۳۹۷: سومین گزارش نظارتی سه ماهه وزارت معارف

۷ حوت۱۳۹۷: ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت امور داخله

۱۶ جدی ۱۳۹۷: سومین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در ادارۀ لوی څارنوالی کشور

۱۹ قوس ۱۳۹۷: ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم

۱۵ عقرب۱۳۹۷: دومین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در وزارت معارف

۱۶ میزان: کمیتهٔ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش پژواک در مورد یافته‌های این کمیته در بارهٔ وزارت خارجه را رد می‌کند

۲۳ اسد ۱۳۹۷: دومین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در ادارۀ لوی څارنوالی کشور

۱۸ اسد ۱۳۹۷:  گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در "د افغانستان برشنا شرکت"

۳ سرطان ۱۳۹۷: نخستین گزارش نظارتی از تطبیق سفارشات در وزارت معارف

۱۸ قوس، ۱۳۹۶: ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در "دافغانستان برشنا شرکت"

۷ عقرب ۱۳۹۶: تحقیق در مورد "برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-ایف)"

۴ عقرب ۱۳۹۶: ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت معارف

۲۸ سرطان ۱۳۹۶: گزارش ویژه آسیب شناسی فساد اداری در اداره لوی څارنوالی

۱۶ ثور ۱۳۹۶: ارزیابی پلان مبارزه با فساد اداری وزارت مالیه

۱۶ ثور ۱۳۹۶: سومین گزارش نظارتی ربع وار پيرامون پيگيری ازتطبيق سفارشات در وزارت صحت عامه

۱۶ ثور ۱۳۹۶: ارزیابی پلان مبارزه با فساد اداری وزارت تجارت و صنایع

۱۴ دلو ۱۳۹۵: ارزیابی پلان مبارزه با فساد اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

۱۴ دلو ۱۳۹۵: دوهمین گزارش نظارتی ربع وار پيرامون پيگيری ازتطبيق سفارشات در وزارت صحت عامه

۲۲ عقرب ۱۳۹۵: کمیته نظارت و ارزیابی از محکمه علنی که توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد منعقد گردید استقبال نمود

۱۹ عقرب ۱۳۹۵: اولين گزارش نظارتی ربع وار پيرامون پيگيری ازتطبيق سفارشات در وزارت صحت عامه

۵ عقرب ۱۳۹۵: کمیتو نظارت و ارزیابی از دو عضو جدید کمیتو استقبال می کند

یازدهم میزان ۱۳۹۵ معلومات تازه در باره رسوایی کابلبانک | اعلامیه مطبوعاتی
هفتم میزان ۱۳۹۵ نگرانی های کمیته نظارت و ارزیابی پیرامون نبود تعهدات مبارزه با فساد اداری در پیش نویس سند خود کفای مبنی چهارچوب حسابدهی متقابل | اعلامیه مطبوعاتی
هفدهم سنبله ۱۳۹۵ گزارش ویژه ارزیابی اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در پروسه تورید مواد نفتی وگاز مایع | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و چهارم سرطان ۱۳۹۵ ارزیابی پلان های صد روزه دوم و سوم حکومت وحدت ملی | اعلامیه مطبوعاتی و تحلیل
بیست و یکم سرطان ۱۳۹۵ ارزیابی اسیب پذیری های پروسه جمع اوری عواید شاروالی ها | اعلامیه مطبوعاتی
دوازدهم سرطان ۱۳۹۵ استقبال کمیته نظارت و ارزیابی از اقدام اخیر حکومت وحدت ملی مبنی بر معرفی ۴۵۰ مقام حکومتی متهم به فساد اداری به دستگاه عدلی کشور | اعلامیه مطبوعاتی
دوازدهم جوزا ۱۳۹۵ گزاریش ویژه اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در وزارت صحت عامه | اعلامیه مطبوعاتی
پنجم جوزا ۱۳۹۵ ارزیابی اسیب پذیری های پروسه صدرو جواز کار به اتباع خارجی در برابر فساد اداری | اعلامیه مطبوعاتی
هفتم دلو ۱۳۹۴ شاخص های برداشت سالانه | اعلامیه مطبوعاتی
هجدهم قوس ۱۳۹۴ تضاد منافع | اعلامیه مطبوعاتی
شانزدهم عقرب۱۳۹۴ ارزیابی پروگرام های کمک های خارجی | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و نهم میزان۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در اداره تذکره الکترونیکی | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و ششم سنبله۱۳۹۴ هشتمین گزارش شش ماهه و ارزیابی پلان های صد روزه حکومت وحدت ملی | اعلامیه مطبوعاتی
سی و یکم سرطان۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه استخدام معلمین در وزارت معارف | اعلامیه مطبوعاتی
بیستم اسد۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه ثبت وثایق | اعلامیه مطبوعاتی
هفدهم اسد۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون روند عدلی-قضایی قضایای خشونت علیه زنان | اعلامیه مطبوعاتی
سیزدهم جوزا۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون آنچه شهروندان معلول ناشی از حوادث امنیتی | اعلامیه مطبوعاتی
سیزدهم جوزا۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون خویش خوری در تقرر افراد در وزارت خارجه | اعلامیه مطبوعاتی| گزارش مکمل
ششم ثور۱۳۹۴ هفتمین گزارش شش ماهه | اعلامیه مطبوعاتی
ششم ثور۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی روی رسیدگی با قضایای فساد | اعلامیه مطبوعاتی
پانزدهم دلو۱۳۹۳ سفارشات جدید جهت بهبود ارزیابی خودی حکومت افغانستان | اعلامیه مطبوعاتی
بیست هشتم عقرب۱۳۹۳ گزارش کمیته نظارت و ارزیابی در مورد غصب زمین | اعلامیه مطبوعاتی
بیست هشتم عقرب۱۳۹۳ ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری در مورد تورید ادویه | اعلامیه مطبوعاتی
بیست ششم سنبله ۱۳۹۳ د افغانستان بریښنا شرکت | اعلامیه مطبوعاتی
بیست ششم سنبله ۱۳۹۳ ششمین گزارش شش ماهه | اعلامیه مطبوعاتی
بیستم جوزا۱۳۹۳ گمرکات | اعلامیه مطبوعاتی | پسمنظر | سفارشات
سیزدهم جوزا۱۳۹۳ تعدیلات در قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول | اعلامیه مطبوعاتی | پس منظر | نامه به شورا ملی
سیزدهم جوزا۱۳۹۳ طرزالعمل و فعالیت های اداری عالی تفتیش | اعلامیه مطبوعاتی | پسمنظر | سفارشات
یازدهم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی گزارش نظارت از تطبیق فرمان شماره چهل و پنج
چهارم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو
آگهی مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی کنفرانس مطبوعاتی درمورد سومین گزارش شش ماهه و مجموعۀ پنجم سفارشات و بنمچمارکها
معلومات: دانلود نسخۀ اف دی پی سومین گزارش شش ماهه و مجموعۀ پنجم سفارشات و بنچمارکها
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی سومین گزارش شش ماهه
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی مجموعۀ پنجم سفارشات و بنچمارکها
بیست و هفت حوت یک هزار و سه صد و نود و یک
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی واکنش به تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک
پانزدهم حوت یک هزار و سه صد و نود و یک
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی واکنش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به فیصلۀ محکمۀ اختصاصی کابل بانک
هشتم قوس یک هزار و سه صد و نود و یک
آگهی مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی گزارش تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک

S5 Box