تماس با ما

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
کابل - افغانستان

شماره تماس: ۷۱ ۵۸ ۵۱ ۷۹۷ +۹۳ 
ایمیل:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ما را دنبال کنید: فیسبوک | تویتر   | فلیکر

 

http://www.zoofirma.ru/