يک کارمند "صندوق انکشاف زراعت افغانستان" به بيش از پنج سال زندان محکوم شد

17april۲۷ حمل، ۱۳۹۷:(کابل-پژواک)-محکمۀاستيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، يک کارمند "صندوق انکشاف زراعت افغانستان" را به پنج سال و يکماه زندان و رد بيش از ٢٨ ميليون افغانى محکوم کرد.

محکمۀ عبدالخليل قادرى کارمند اين اداره که در چوکات وزارت زراعت فعاليت دارد و متهم به جعل اسناد مى باشد، امروز به شکل علنى با حضور وکلاى مدافع، شمارى از فعالان مدنى و رسانه ها برگزار گرديد. څارنوال موظف قضيه، صورت دعوا و دلايل عليه متهم را ارايه کرده و گفت که عبدالخليل بتاريخ ٢٩ حمل ١٣٩٢حدود ٢٨ميليون و٥٦٠ هزارافغانى پول صندوق انکشاف زراعت افغانستان را با افتتاح صورت حساب بانکى به رويت تذکره جعلى و اسناد شرکت جعلى از بانک بين المللى افغانستان اخذ و فرار کرده است، که بتاريخ ١٣٩٣،١،١٣ در ولايت بلخ بازداشت گرديد.

درمقابل وکيل مدافع متهم؛ ادعاهای څارنوال موظف را رد کرده گفت که اين قضيه، به شکل زنجيروی صورت گرفته است وشمارى از اتباع خارجى، عاملان اصلى اين قضيه هستند که بايد آنان نيز تحت پيگرد قرار گيرند.

بعد از ارايۀ دلايل دو طرف، هيات قضايی محکمه استيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، حکمش را در مورد متهم صادر کرد. براساس اين حکم، عبدالخليل قادرى به پنج سال و يکماه حبس تنفيذى و رد مبلغ ٢٨ ميليون و٥٦٠هزار افغانى محکوم گرديد. انيسه رسولی رئيس محکمه استيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى گفت که حق تميزخواهى عبدالخليل قادرى، محفوظ مى باشد. اين درحالى است پيش از اين، محکمه ابتداييه مرکز عدلى و قضايى مبارزه عليه جرايم سنگين فساد ادارى، متهم ياد شده را به مدت پنج سال و يکماه حبس تنفيذى، رد مبلغ(٢٨٥٦٠٠٠٠) افغانى و جزاى نقدى معادل آن محکوم کرده بود؛ اما اين قضيه به اساس اعتراض متهم، شامل مرحله استينافى گرديده است.

منبع: پژواک

http://www.zoofirma.ru/