اداره‌ای بنام «بازرس» برای مبارزه با فساد ايجاد مى شود

positive&negative۱۸ سرطان، ۱۳۹۷: اداره بازرس به هدف رسيدگى به شکايات در رابطه به فعاليت هاى رياست جمهورى، رياست اجرائيه، اراکين عالی‌رتبه حکومت و رؤساى ادارات مستقل بودجوى ايجاد مى گردد.

 

براساس يک فرمان ۹ ماده‌ای تازه، محمداشرف غنى رئيس جمهور کشور اداره بازرس ايجاد مى گردد و اين اداره، داراى يک بازرس مى باشد که توسط رئيس جمهور صرف براى يک دورۀ چهارساله غيرقابل تمديد انتخاب مى گردد. در ماده سوم و چهارم اين فرمان گفته شده که بازرس مکلف است پس از تصدى وظيفه، طى سه ماه طرح قانون اداره بازرس را در هماهنگى با ادارات ذيربط ترتيب و جهت طى مراحل آماده نمايد. در این حکم افزوده شده که اداره بازرس واحد ادارى جانبى رياست دفتر مقام رياست جمهورى مى باشد و اين اداره در اجراآت خود مستقل بوده و تنها به رئيس جمهور پاسخگو مى باشد.

همچنان در فرمان آمده است که استخدام کارکنان اداره بازرس، مطابق قوانين مربوط به همکارى کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، ازطريق رقابت آزاد صورت مى گيرد، حقوق و امتيازات بازرس مطابق قانون تنظيم معاش مقامات دولتى تعيين مى گردد.

در ماده هفتم فرمان رئيس جمهور آمده است که ساحه فعاليت اداره بازرس، رسيدگى به شکايات در رابطه به فعاليت هاى واحدهاى ادارى مربوط به رياست جمهورى، رياست اجرائيه، اراکين عالي ‎رتبه حکومت و رؤساى ادارات مستقل بودجوى مى باشد.
اما براساس احکام فقره(١)، اين ماده در مورد فعاليت هاى رئيس جمهور کشور قابل تطبيق نمى باشد.

همچنان در ماده هشتم گفته شده که اداره بازرس به قضاياى فساد ادارى مرتبط به نهادهاى مندرج ماده هفتم اين فرمان رسيدگى مى کند و در صورتي‌که قضيه مورد رسيدگى داراى جنبه هاى جزايى نباشد، از جانب بازرس به ادارات مربوطه توصيه هاى لازم صورت مى گيرد و در صورتي‌که قضيه داراى جنبه جزايى باشد، اداره بازرس مکلف است قضيه را غرض تعقيب عدلى به لوى څارنوالى ارسال کند.

منبع: روزنامۀ افغانستان ما

http://www.zoofirma.ru/