٣۵۰ پولیس خیالی در پکتیکا موجود است

29septښرنه (پژواک، ۷ میزان ۹۷): قوماندان امنیه پکتیکا می گوید که در مرکز و دو ولسوالی این ولایت، در صفوف پولیس ٣۵۰ تن خیالی موجوداند، که این امر سبب کندی درکار آنها شده است.

مل پاسوال روغ لیونی قوماندان امنیه پکتیکا، به تاریخ هفت میزان به خبرنگاران گفت که از۱۵ روزگذشته بدینسو در شرن مرکز، ولسوالی های یوسف خیل و جانی خیل این ولایت، پیرامون پولیس محلی تحقیقات را آغازکرده اند.

به قول وی، درجریان تحقیقات ٣۵۰ پولیس خیالی را درصفوف پولیس شناسایی کرده که ۲۰۰ تن آنها در تشکیل پولیس ملی و ١۵۰ تن دیگردر صفوف پولیس محلی موجود اند.

روغ لیونی افزود که پولیس خیالی متذکره، مربوط قوماندانی امنیه و قطعه منتظره می باشند.

نامبرده گفت: "معاشات پولیس یادشده به جیب های حلقات حاکم و قوماندانانى می ریزد، که به اساس صلاحیت خود آنها را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهم کرد."

نامبرده این را نیز گفت که برخی قوماندانان امنیه پیشین این ولایت، شماری اسلحه و وسایط را نیز با خود برده اند که باید دوباره آنها را تسلیم نمایند.

روغ لیونی در این راستا ازکسى نام نبرد.

ازجانب دیگر یکتن که از ذکر نامش ابا ورزید، به پژواک گفت که در صفوف پولیس محلی ولسوالی جانی خیل، اجرای وظیفه می کند.

موصوف افزود: "یک روز هم به وظیفه نرفته ام؛ اما نصف معاش را قوماندان می گیرد و نصف آن را من می گیرم."

نامبرده درمورد از ارائه جزییات بیشتر خود داری کرد؛ اما علاوه نمود که عامل عمده سقوط پوسته ها موجودیت پولیس خیالی می باشد.

ثمرگل ثمر یکتن از فعالان مدنی درشرن دراین رابطه، به پژواک گفت که موجودیت پولیس خیالی، بر مشکلات دراین ولایت افزوده است.

موصوف گفت: "اگرپولیس خیالی تثبیت و به عوض آنها پولیس برحال استخدام شوند، وضعیت امنیتی زودتر بهبود خواهد یافت."

نامبرده از قوماندانی امنیه خواست که مبارزه دربرابر فساد را جاری نگهدارد تا فاصله میان مردم و دولت کم شود.

شایان ذکراست که پیش از این هم در پکتیکا و برخی ولایت های دیگر، راجع به موجودیت پولیس خیالی گزارش هايى منتشرشده است.

منبع: پژواک

http://www.zoofirma.ru/