نشست کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

committee with Nadri۷ دلوی، ۱۳۹۷: رئیس و اعضای کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) با محترم نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیدار کرد.

آقای نادری، ابتدا در مورد پیشرفت های اخیر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در راستای مبارزه با فساد اداری و اصلاح نهادهای ملکی افغانستان، صحبت نمود. آقای نادری همچنان در مورد اصلاح پروسه استخدام و اهمیت برنامه «تغییر» که جای گزین برنامه «سی بی آر» گردیده است، به اعضای کمیتۀ نظارت و ارزیابی معلومات ارایه نموده، در مورد ارزیابی سازمانی نهادها (Functional Review) که از سوی این کمیسیون در وزارت صحت عامه انجام شده، و قرار است در وزارت فواید عامه، وزارت معارف و دیگر نهادهای خدمات ملکی اجرا شود، صحبت نمود.

آقای نادر نادری، از ایجاد یک «سیستم واحد مدیریت معلومات منابع بشری» برای تمام نهادهای ملکی توسط این کمیسیون نیز خبر داد.
در مقابل، اعضای کمیته نظارت و ارزیابی در مورد انجام «ارزیابی آسیب پذیری فساد اداری» در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در جریان سال ۲۰۱۹ میلادی با آقای نادری صحبت نمودند. آقای نادری از اجرای ارزیابی در مورد نقاط آسیب پذیر کمیسیون استقبال نموده، هردو طرف بر همکاری و هماهنگی میان دو نهاد تاکید کردند.

http://www.zoofirma.ru/