میک در مطبوعات
  • Register

دیدار کمیتۀ نظارت و ارزیابی با سرپرست وزارت معارف

15hamal۱۳ حمل ۱۳۹۷: کمیشنر و اعضای دارالانشاء کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) روز سه شنبه با سرپرست وزارت معارف در دفتر کارش دیدار نمود.

آقای باری سلام، کمیشنر کمیتۀ نظارت و ارزیابی، ضمن ارایۀ معلومات لازم در مورد اهداف و فعالیت های کمیته، در بارۀ یافته های عمده و سفارشات گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف صحبت نمود.
سرپرست وزارت معارف جناب داکتر محمد میرویس بلخی از همکاری وزارت در بخش تطبیق سفارشات گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی اطمینان داده افزود که پیش از آمدن او به وزارت نیز اقداماتی در زمینه اجرایی کردن سفارشات این نهاد روی دست گرفته شده بود که با آمدن او این اقدامات سرعت بیشتر خواهند یافت.

در این دیدار همچنان آقای متیو رادیک مشاور این نهاد در بخش معارف افزود که چگونگی رابطه وزارت معارف با نهادهای کمک کننده با گزارش های این کمیته پیوند دارد. او همچنان افزود که گزارش های این نهاد غیر جانبدارانه و تخصصی خواهند بود و می توانند روی اعتماد نهادهای کمک کننده به وزارت معارف افغانستان تاثیر داشته باشند.

منبع: صفحه انترنتی وزارت معارف

S5 Box