میک در مطبوعات
  • Register

دیدار اعضای کمیتۀ نظارت و ارزیابی با سرپرست وزارت معادن و پترولیم

2sawer۲ ثور، ۱۳۹۷: رئیس و کمیشنران کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) در جریان ۲۷مین نشست ربعوار خویش، اینبار با سرپرست وزارت معادن و پترولیم محترمه نرگس نهان دیدار نمود.

در ضمن این دیدار، کمیته نظارت و ارزیابی در مورد گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت معادن و پترولیم به سرپرست این وزارت معلومات ارایه نموده، خواهان تعهد جدی مسئولین وزارت در زمینه تطبیق سفارشات این گزارش گردیدند.
قابل یاد آوری است که کمیتۀ نظارت و ارزیابی کار ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت معادن را در ماه نومبر سال ۲۰۱۷ آغاز نموده که بخش های عمدۀ سکتور معادن از جمله چارچوب حقوقی ، بخش داوطلبی و اعطای قرارداد، جمع اوری عواید و نظارت و تفتیش را در بر می گیرد.

S5 Box