میک در مطبوعات
  • Register

جلسه با کمیته نظارت و ارزیابی دایر گردید

oct23۲۶ میزان ۱۳۹۶: امروز چهارشنبه شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کمیته مشترک نظارت و ارزیابی (MEC) تدویر جلسه نمود.

در ابتدا، کمیشنران کمیته نظارت و ارزیابی یافته های خود را در مورد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مجلس ارائه نمودند، سپس سرپرست وزیر از دستاورد های کمیته مذکور در راستای مبارزه با فساد اداری تقدیر نموده و به همکاری تاکید ورزید، وی علاوه نمود که ایجاد سیستم الکترونیکی برای شفافیت در جمع آوری ده فیصد محصول مخابراتی و توزیع تذکره الکترونیکی در اولیت های کاری ما قرار دارد، در عین حال از ساخته شدن یک استراتیژی فراگیر یاد آوری نمود که برمبنای آن راپور ها وقتا فوقتا با نهاد های مبارزه علیه فساد اداری شریک ساخته می شود.

 

منبع: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

S5 Box