گزارش های نظارتی

گزارش های نظارتی وزارت صحت عامه:

نخستین گزارش نظارتی

دومین گزارش نظارتی

سومین گزارش نظارتی

چهارمین گزارش نظارتی

پنجمین گزارش نظارتی

ششمین گزارش نظارتی

هفتمین گزارش نظارتی

گزارش های نظارتی لوی څارنوالی:

نخستین گزارش نظارتی

دومین گزارش نظارتی

سومین گزارش نظارتی

چهارمین گزارش نظارتی

گزارش های نظارتی وزارت معارف:

نخستین گزارش نظارتی

دومین گزارش نظارتی

سومین گزارش نظارتی

چهارمین گزارش نظارتی

گزارش های نظارتی وزارت معادن:

نخستین گزارش نظارتی

گزارش های نظارتی وزارت داخله:

نخستین گزارش نظارتی

سایر گزارش های نظارتی:

گزارش تعقیبی ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری پیرامون تورید مواد نفتی و گاز مایع

گزارش تعقیبی آسیب پذیری های فساد اداری در شرکت برشنا

 

 

http://www.zoofirma.ru/