اړېکه
  • Register

زموږ سره اړېکه

له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه اداره
کابل - افغانستان

د اړېکې شمیره: ۷۱ ۵۸ ۵۱ ۷۹۷ (۰) ۹۳+  
بریښنالیک:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

په ټولنیزو رسنیو کې راسره شئ: فیسبوک | ټویټر   | فلیکر

 

S5 Box