د وزارت په کچه زیان مننې

په کورنیو چارو وزارت کې د اداري فساد د زيان مننو د ارزونې راپور

په کانونو او پټروليم وزارت کې د اداري فساد د زيان مننو د ارزونې راپور

د پوهنې وزارت په کچه د اداري فساد په وړاندې زیان مننه

http://www.zoofirma.ru/