شپږ میاشتني راپورونه
  • Register

شپږ میاشتني راپورونه

د ۱۳۹۶ کال د وري د میاشتې ۹ - (د ۱۳۹۵ کال د چنګاښ د میاشتې ۱۰ - د ۱۳۹۵ د مرغومي ۱۰ ) یولسم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۵ کال د تلې د میاشتې ۲۴ - (د ۱۳۹۴ کال د سلواغې د میاشتې ۱۰ - د ۱۳۹۵ د زمري ۱۰ ) لسم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۴ کال د کب د میاشتې ۲۶ - (د ۱۳۹۴ کال د چنګاښ د میاشتې ۱۰ - د ۱۳۹۴ د مرغومي ۱۰ ) نهم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۳ کال دوږي د میاشتې ۲۲ - (د ۱۳۹۳ کال د مرغومي د میاشتې ۱۱ - د ۱۳۹۴ د چنګاښ ۹ ) اتم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۳ کال د کب د میاشتې ۱۳ - (د ۱۳۹۳ کال د چنګاښ د میاشتې ۱۰ - د ۱۳۹۳ د مرغومي ۱۰) اووم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۲ کال د دمرغومې د میاشتې ۱۱ - (د ۱۳۹۳ کال د چنګاښ د میاشتې ۶ ۱۶- د ۱۳۹۳ د وږی ۶) شپږم شپږمیاشتنی رپوټ
د ۱۳۹۴ کال د غوایي د میاشتې ۲۷ (چنګاښ ۱۳۹۲- لیندۍ۱۳۹۲) پنځم شپږ میاشتینی رپوټ، ښکته کړۍ
د ۱۳۹۲ کال د تلي ۶ : څلورم شپږ میاشتنی رپوټ (سلواغه ۱۳۹۱- چنګاښ ۱۳۹۲) څلورم شپږ میاشتینی رپوټ، ښکته کړۍ
د ۱۳۹۲ کال د وري ۴ : دریم شپږ میاشتنی رپوټ (لړم ۱۳۹۱- لیندۍ ۱۳۹۱) دریم شپږ میاشتینی رپوټ، ښکته کړۍ

S5 Box