ځانګړي راپورونه

په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننو ارزونه 

په عامې روغتیا وزارت کې د اداري فساد د زیان مننو ارزونه

د نفتي توکو او اوبلن ګازو د واردولو او ویشلو بهیر 

http://www.zoofirma.ru/