Flickr Twitter Facebook

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری طور مستقلانه از تلاشهای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان نظارت و ارزیابی بعمل میاورد. این کمیته به ملت، پارلمان، رئیس جمهور و جامعۀ بین المللی گزارش میدهد
برای معلومات بیشتر درمورد ما به اینجا مراجعه کنید.

۲۹ سرطان ۱۳۹۶: کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) گزارش ویژه آسیب شناسی فساد اداری در اداره لوی څارنوالی افغانستان منتشر ساخت

اعلامیه مطبوعاتی
گزارش کامل

۰۶ سنبله ۱۳۹۶: کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) پلان مبارزه با فساد اداری وزارت مهاجرین و عودت کننده گان را ارزیابی نمود
(گزارش کامل)

۰۶ سنبله ۱۳۹۶: کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) دومین گزارش ربعوار خود را منتشر ساخت
(گزارش کامل)

۲۸ سنبله ۱۳۹۶: کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) چهارمین گزارش ربعوار پیگیری تطبیق سفارشات گزارش آسیب پذیری معروض به فساد در وزارت صحت عامه افغانستان را منتشر ساخت
(گزارش کامل)

ثور ۱۳۹۶: گزارش ربعوار کمیته نظارت نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

گزارش مکمل

۱۹ ثور ۱۳۹۶: کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) پلان مبارزه با فساد اداری وزارت تجارت و صنایع را ارزیابی نمود کابلبانک منتشر ساخت

اعلامیه مطبوعاتی
(گزارش کامل)

Back to Top

درمورد ما

لایحۀ وظایف

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری کاملاً مستقل از حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی میباشد. این استقلالیت اطمینان میدهد که کمیتۀ نظارت و ارزیابی از توانایی تعمیل لایحۀ وظایفش بطور شفاف و بدور از نفوذ بیمورد برخوردار است. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در هر شش ماه، گزارشی را درمورد ارزیابی ها و یافته هایش در ارتباط به بنچمارکهای متوافقه از طریق رسانه ها به رئیس جمهور، پارلمان و مردم افغانستان ارائه مینماید
کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بعد از تشخیص نیاز مبنی بر نظارت و ارزیابی مستقلانۀ تلاشهای مبارزه با فساد اداری در کنفرانس های بین المللی لندن و کابل وطی فرمان شماره ۶۱ (فرمان شماره ۶۱ ) .ایجاد گردید. متعاقب کنفرانس لندن، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از جامعۀ بین المللی دعوت نمود تا یک کمیتۀ نظارت وارزیابی مشترک افغانی-بین المللی را بوجود آورد که مورد استقبال جامعۀ جهانی قرار گرفت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۵ فرمان شماره ۱۱۵ (فرمان شماره ۱۱۵ ) را در مورد تغییر شخصیت حقوقی، وظایف، نحوه فعالیت وصلاحیت های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صادر نمود. با انفاذ این فرمان سایر فرامین قبلی در زمینه ملغی میباشد
لایحۀ وظایف کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری دربرگیرندۀ صلاحیت های ذیل میباشد
ترتیب سفارشات و بنچمارکهای مبارزه علیه فساد اداری-
نظارت و ارزیابی تلاشهای حکومت و جامعۀ بین المللی در امر مبارزه با فساد-
و ارایۀ گزارش به رئیس جمهور، پارلمان، مردم و جامعۀ بین المللی-

کمیته

کمیته مرکب از شش متخصص ارشد مبارزه با فساد اداری میباشد که از طریق پروسۀ نامزدسازی که توسط جامعۀ بین المللی و حکومت افغانستان صورت گرفت، انتخاب شده اند. ریاست کمیته بطور متناوب میان یک عضو افغان و یک عضو بین المللی طی هر شش ماه انتقال میگردد

اعضای فعلی کمیته قرار ذیل اند

thumbnail

محترمه هلینا ملکیار (افغانستان) تحلیلگر مسایل سیاسی و تاریخ شناس افغانستان

thumbnail

محترم جاوید نورانی (افغانستان) یکی از فعالین پیشتاز جامعه مدنی برای شفافیت و حسابدهی

thumbnail

داکتر مارک پیمان (بریتانیا) رئیس برنامه دفاعی و امنیتی شفافیت بین المللی

thumbnail

داکتر سلاگجانا تسیوا (جمهوری مقدونیه) بنیانگذار و رئیس سازمان شفافیت بین المللی

دارالانشأ

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری توسط یک دارالاانشاء که متشکل از پرسونل افغانی و بین المللی میباشد حمایت میگردد. دارلاانشای کمیته توسط یک رییس اجرایی رهبری میگردد و به پنج تیم تقسیم گردیده است: نظارت و ارزیابی، تحقیق ، ارزیابی آسیب پذیری به فساد اداری ، ارتباطات و راپوردهی، و اداری.

وظایف

ترتیب سفارشات و بنچمارکها

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بیشتر از صد سفارش را در ساحات حکومتداری، جلوگیری از فساد اداری و تنفیذ قانون صادر نموده که متوجه نهادهای متعدد ملی و بین المللی بوده اند. این سفارشات خلاهای پالیسی موجود در تلاشهای ملی و بین المللی مبارزه با فساد اداری را برجسته میسازد. آخرین سفارشات بهدف افزایش مؤثریت کمکها، جلوگیری معافیت از مجازات، تامین شفافیت در انتخابات، جلوگیری از فساد اداری در پروژه های زیربنایی و مبارزه با غصب زمین صادر شده اند

نظارت و ارزیابی از تطبیق سفارشات

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از صورت تطبیق سفارشاتش نظارت و ارزیابی بعمل آورده و درمورد مؤثریت تطبیق آنان گزارش میدهد. دارالانشأی کمیته در نزدیکی با ادارات تطبیق کننده کار میکند تا سطح پیشرفت را تعین و مشکلات باالفعل را شناسایی نماید. دارالانشأ همچنین از جامعۀ مدنی و سایر همکاران ذیربط معلومات میجوید تا تطبیق سفارشات توسط حکومت و مؤثریت تطبیق آنان را ارزیابی نماید

تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در ماه قوس یک هزار و سه صد و نود و یک تحقیق عامۀ را پیرامون بحران کابل بانک تکمیل نمود که شامل ارزیابی طیف وسیعی از مدارک اثباتیه و اجرای مصاحبه ها میگردید. گزارش این تحقیق شامل چهل و هشت سفارش میگردید که عنوانی تعدادی نهادهای حکومتی بهدف حل قضایای لاینحل کابل بانک و اصلاح نواقص حکومتداری بنیادی و سکتور عدلی در افغانستان اصدار شده بودند. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری غرض حصول اطمینان از حل شدن تمام موضوعات مربوط کابل بانک به نظارت از تطبیق سفارشاتش ادامه داده و به مردم درمورد پیشرفت آنان گزارش خواهد داد

نظارت از تطبیق مواد مربوط به مبارزه علیه فساد اداری فرمان شماره چهل و پنج

اگرچه ریاست عمومی ادارۀ محترم امور مؤظف به نظارت و ارزیابی فرمان شماره چهل و پنج میباشد، کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تصمیم اتخاذ نمود تا نظارت و ارزیابی مستقلانۀ سی و هشت مادۀ مربوط به مبارزه علیه فساد اداری این فرمان را انجام دهد. کمیتۀ نظارت و ارزیابی غرض ارزیابی پیشرفت حکومت فعالیتهای گسترده یی نظارتی را انجام داده و بتاریخ یازدهم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو گزارشی را در رابطه به یافته هایش نشر نمود

ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری سبب شناسایی فساد در اجراآت حکومتی گردیده و زمینۀ ترتیب ستراتیژی های تقلیل دهندۀ این مخاطرات را فراهم مینماید. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری پروسه های متعدد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری را بمنصۀ اجراء گذاشته و گزارشاتی را در ارتباط به توزیع زمین به عودت کنندگان، پروسۀ امتحانات در نهادهای تحصیلات عالی و تصادیق فارغین کامل نموده است

مشورت دهی و آگاهی عامه

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری منحیث سهولت دهنده و هماهنگ کنندۀ کلیدی در میان عوامل مبارزه با فساد اداری در افغانستان عمل مینماید. کمیتۀ نظارت و ارزیابی غرض شناسایی موارد فساد و دریافت راه حلها، گروه های کاری جوانب ذیربط را تشکیل نموده است. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تا اکنون با بیشتر از صد تن کارمندان نهادهای حکومتی، جامعۀ مدنی و جامعۀ بین المللی ملاقات نموده است. کمیته همچنان غرض دست یابی به بینش حوزوی، ماموریتهای را نیز انجام میدهد که تا به احال شامل ولایات ننگرهار، بلخ و هرات بوده است

Back to Top

اخبار، اعلامیه های مطبوعاتی و رویداد های آینده

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در اخبار

بیست و هفتم دلو ۱۳۹۴ طلوع نیوز :انتقاد ها از حکومت برای نداشتن برنامه مشخص در مبارزه با فساد اداری . اینجا کلیک کنید
بیست و یکم دلو ۱۳۹۴ اریانا نیوز :قرارداد های نفت وزارت دفاع بدون درنظرداشت قانون عقد شده اند. اینجا کلیک کنید
بیست و پنجم عقرب ۱۳۹۴ طلوع نیوز :ریاست جمهوری: فروزی علاوه بر پرداخت بدهی ها بایدمدت زندانش را هم سپری کند. اینجا کلیک کنید
شانزدهم عقرب ۱۳۹۴ طلوع نیوز :محور: سرمایه گذاری بدهکاران کابل بانک در پروژه های اقتصادی . اینجا کلیک کنید
چهاردهم عقرب ۱۳۹۴ طلوع نیوز :اگاهان: ازادی مجرم کابل بانک استقلالیت قوه قضاییه را زیر سوال برد . اینجا کلیک کنید
بیست ششم سنبله۱۳۹۴ طلوع نیوز :عدم تعین لوی څارنوال علت ضعیف بودن مبارزه با فساد در کشور . اینجا کلیک کنید
بیست چهارم سنبله۱۳۹۴ طلوع نیوز :۲ شهردار پیشین کابل برای پاسخگویی به څارنوالی احضار شدند . اینجا کلیک کنید
سی ویک اسد۱۳۹۴ طلوع نیوز :افزایش نگرانی ها از جعل یک شهروند ایرانی بدون حضور در کشور گذرنامه افغانی را گرفته . اینجا کلیک کنید
سی ویک اسد۱۳۹۴ اریانا نیوز : در روند استخدام اموزگاران مکاتب فساد گسترده وجود دارد . اینجا کلیک کنید
بیست ویک اسد۱۳۹۴ طلوع نیوز : گفتمان: تعهد حکومت برای مبارزه با فساد . اینجا کلیک کنید
هجدهم اسد۱۳۹۴ طلوع نیوز : اگاهان: فساد اداری در حکومت وحدت ملی افزایش یافته . اینجا کلیک کنید
ششم ثور ۱۳۹۴ طلوع نیوز : اگاهان: حکومت وحدت ملی هیچ راهبرد مشخصی برای مبارزه با فساد اداری ندارد . اینجا کلیک کنید
بیست هشتم عقرب۱۳۹۳ طلوع نیوز : غصب زمین های دولتی از سوی مقام های بلند پایه افزایش یافته است . اینجا کلیک کنید

اعلامیه های مطبوعاتی

یازدهم میزان ۱۳۹۵ معلومات تازه در باره رسوایی کابلبانک | اعلامیه مطبوعاتی
هفتم میزان ۱۳۹۵ نگرانی های کمیته نظارت و ارزیابی پیرامون نبود تعهدات مبارزه با فساد اداری در پیش نویس سند خود کفای مبنی چهارچوب حسابدهی متقابل | اعلامیه مطبوعاتی
هفدهم سنبله ۱۳۹۵ گزارش ویژه ارزیابی اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در پروسه تورید مواد نفتی وگاز مایع | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و چهارم سرطان ۱۳۹۵ ارزیابی پلان های صد روزه دوم و سوم حکومت وحدت ملی | اعلامیه مطبوعاتی و تحلیل
بیست و یکم سرطان ۱۳۹۵ ارزیابی اسیب پذیری های پروسه جمع اوری عواید شاروالی ها | اعلامیه مطبوعاتی
دوازدهم سرطان ۱۳۹۵ استقبال کمیته نظارت و ارزیابی از اقدام اخیر حکومت وحدت ملی مبنی بر معرفی ۴۵۰ مقام حکومتی متهم به فساد اداری به دستگاه عدلی کشور | اعلامیه مطبوعاتی
دوازدهم جوزا ۱۳۹۵ گزاریش ویژه اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در وزارت صحت عامه | اعلامیه مطبوعاتی
پنجم جوزا ۱۳۹۵ ارزیابی اسیب پذیری های پروسه صدرو جواز کار به اتباع خارجی در برابر فساد اداری | اعلامیه مطبوعاتی
هفتم دلو ۱۳۹۴ شاخص های برداشت سالانه | اعلامیه مطبوعاتی
هجدهم قوس ۱۳۹۴ تضاد منافع | اعلامیه مطبوعاتی
شانزدهم عقرب۱۳۹۴ ارزیابی پروگرام های کمک های خارجی | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و نهم میزان۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در اداره تذکره الکترونیکی | اعلامیه مطبوعاتی
بیست و ششم سنبله۱۳۹۴ هشتمین گزارش شش ماهه و ارزیابی پلان های صد روزه حکومت وحدت ملی | اعلامیه مطبوعاتی
سی و یکم سرطان۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه استخدام معلمین در وزارت معارف | اعلامیه مطبوعاتی
بیستم اسد۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه ثبت وثایق | اعلامیه مطبوعاتی
هفدهم اسد۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون روند عدلی-قضایی قضایای خشونت علیه زنان | اعلامیه مطبوعاتی
سیزدهم جوزا۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون آنچه شهروندان معلول ناشی از حوادث امنیتی | اعلامیه مطبوعاتی
سیزدهم جوزا۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون خویش خوری در تقرر افراد در وزارت خارجه | اعلامیه مطبوعاتی| گزارش مکمل
ششم ثور۱۳۹۴ هفتمین گزارش شش ماهه | اعلامیه مطبوعاتی
ششم ثور۱۳۹۴ ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی روی رسیدگی با قضایای فساد | اعلامیه مطبوعاتی
پانزدهم دلو۱۳۹۳ سفارشات جدید جهت بهبود ارزیابی خودی حکومت افغانستان | اعلامیه مطبوعاتی
بیست هشتم عقرب۱۳۹۳ گزارش کمیته نظارت و ارزیابی در مورد غصب زمین | اعلامیه مطبوعاتی
بیست هشتم عقرب۱۳۹۳ ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری در مورد تورید ادویه | اعلامیه مطبوعاتی
بیست ششم سنبله ۱۳۹۳ د افغانستان بریښنا شرکت | اعلامیه مطبوعاتی
بیست ششم سنبله ۱۳۹۳ ششمین گزارش شش ماهه | اعلامیه مطبوعاتی
بیستم جوزا۱۳۹۳ گمرکات | اعلامیه مطبوعاتی | پسمنظر | سفارشات
سیزدهم جوزا۱۳۹۳ تعدیلات در قانون جدید مبارزه علیه تطهیر پول | اعلامیه مطبوعاتی | پس منظر | نامه به شورا ملی
سیزدهم جوزا۱۳۹۳ طرزالعمل و فعالیت های اداری عالی تفتیش | اعلامیه مطبوعاتی | پسمنظر | سفارشات
یازدهم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی گزارش نظارت از تطبیق فرمان شماره چهل و پنج
چهارم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو
آگهی مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی کنفرانس مطبوعاتی درمورد سومین گزارش شش ماهه و مجموعۀ پنجم سفارشات و بنمچمارکها
معلومات: دانلود نسخۀ اف دی پی سومین گزارش شش ماهه و مجموعۀ پنجم سفارشات و بنچمارکها
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی سومین گزارش شش ماهه
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی مجموعۀ پنجم سفارشات و بنچمارکها
بیست و هفت حوت یک هزار و سه صد و نود و یک
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی واکنش به تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک
پانزدهم حوت یک هزار و سه صد و نود و یک
اعلامیۀ مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی واکنش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به فیصلۀ محکمۀ اختصاصی کابل بانک
هشتم قوس یک هزار و سه صد و نود و یک
آگهی مطبوعاتی: دانلود نسخۀ اف دی پی گزارش تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک

رویداد های آینده

حمل-ثور۱۳۹۵: نزدهمین ماموریت کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان

انتشارات

کابل بانک
وزارت مالیه از کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری درخواست نمود تا تحقیق عامۀ را پیرامون تقلب در کابل بانک اجراء نماید. این گزارش جزئیات یافته های تحقیق عامه را شرح میدهد
بیست و پنجم عقرب یک هزار و سه صد و نود و یک: دانلود نسخۀ گزارش تحقیق عامه پیرامون بحران کابل بانک

گزارش نظارت و ارزیابی از صورت تطبیق فرمان شماره چهل و پنج
اولین گزارش نظارت از سی و هشت مادۀ مربوط به مبارزه با فساد اداری فرمان شماره چهل و پنج
یازدهم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو: دانلود نسخۀ گزارش نظارت و ارزیابی از صورت تطبیق فرمان شماره چهل و پنج

گزارشات فعالیت شش ماهۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی
نهم حمل ۱۳۹۶: یازدهمین گزارش شش ماهه (۱۰ سرطان ۱۳۹۵-۱۰ جدی ۱۳۹۵ ) | داونلود
بیست چهارم میزان ۱۳۹۵: دهمین گزارش شش ماهه (دلو ۱۳۹۴- اسد ۱۳۹۵ ) | داونلود
ششم حوت ۱۳۹۴: نهمین گزارش شش ماهه (۱۰ سرطان ۱۳۹۴-۱۰ جدی ۱۳۹۴ ) | داونلود
بیست و ششم سنبله ۱۳۹۴: هشتمین گزارش شش ماهه (۱۱ جدی ۱۳۹۳-۹ سرطان ۱۳۹۴ ) | داونلود
ششم ثور ۱۳۹۴: هفتمین گزارش شش ماهه (۱۰ سرطان ۱۳۹۳-۱۰ قوس ۱۳۹۳ ) | داونلود
بیست و ششم سنبله ۱۳۹۳: ششمین گزارش شش ماهه (۱۱ جدی ۱۳۹۲-۹ سرطان ۱۳۹۳ ) | داونلود
هفتم حمل ۱۳۹۳: پنجمین گزارش شش ماهه (۱۰ سرطان ۱۳۹۲-۱۰ جدی ۱۳۹۲ ) | داونلود
ششم میزان ۱۳۹۲: چهارمین گزارش شش ماهه (۱۱ جدی ۱۳۹۱-۹ سرطان ۱۳۹۲ ) | داونلود
چهارم حمل ۱۳۹۲: سومین گزارش شش ماهه ( سرطان ۱۳۹۱- قوس ۱۳۹۱ ) | داونلود
چهارم اسد ۱۳۹۱: نخستین و دوهمین گزارش های شش ماهه | داونلود

مجموعۀ سفارشات و بنچمارکها
دهم سرطان ۱۳۹۵: جدول نظارت و ارزیابی
دهم جدی یک هزار و سه صد و نود و چهار: دانلود نسخۀ مجموعۀ سفارشات که به کلی تطبیق شده است
چهارم حمل یک هزار و سه صد و نود و دو: دانلود نسخۀ مجموعۀ پنجم سفارشات و بنچمارکها

گزارشات ویژه کمیته نظارت و ارزیابی
هفدهم سنبله ۱۳۹۵: گزارش ویژه پروسه تورید مواد نفتی و گاز مایع
دوازدهم جوزا ۱۳۹۵: گزارش ویژه اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در وزارت صحت عامه
بیست هشتم عقرب ۱۳۹۳: گزارش ویژه اسیب پذیری های معروض به فساد اداری در غصب زمین

(VCA)گزارشات ارزیابی اسیب پذیرهای معروض به فساد اداری
بیست ویکم سرطان ۱۳۹۵: ارزیابی اسیب پذیری های پروسه جمع اوری عواید شاروالی ها | داونلود
پنجم جوزا ۱۳۹۵: ارزیابی اسیب پذیری های پروسه صدرو جواز کار به اتباع خارجی در برابر فساد اداری | داونلود
شانزدهم عقرب ۱۳۹۴: ارزیابی پروگرام های کمک های خارجی | داونلود
بیست و نهم میزان ۱۳۹۴: ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در اداره تذکره الکترونیکی | داونلود
سی و یکم سرطان ۱۳۹۴: ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه استخدام معلمین در وزارت معارف | داونلود
بیستم اسد ۱۳۹۴: ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در مورد پروسه ثبت وثایق | داونلود
سیزدهم جوزا ۱۳۹۴: ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری پیرامون آنچه شهروندان معلول ناشی از حوادث امنیتی | داونلود
ششم ثور ۱۳۹۴: ارزیابی آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی روی رسیدگی با قضایای فساد | داونلود
هفتم دلو ۱۳۹۲: ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری درمورد پروسه توزيع زمين به عودت کنندگان و بيجاشدگان | داونلود
هفتم دلو ۱۳۹۲: ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری پروسه سوق کارمندان به تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدين در رياست خزينه تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی | داونلود
هفتم دلو ۱۳۹۲: ارزيابی آسيب پذيری های پروسه استخدام از طريق کميسيون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در برابر فساد اداری | داونلود

(VCA)گزارش تضاد منافع
هجدهم قوس ۱۳۹۴: گزارش تضاد منافع | داونلود
کابلبانک
یازدهم میزان ۱۳۹۵: | داونلود

تماس با کمیتۀ نظارت و ارزیابی

آیا سفارش در جهت بهبود مبارزه با فساد اداری در افغانستان دارید؟
ما را در جریان بگذارید

تماس با ما

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
کابل - افغانستان

شمارۀ تماس
+93797515871
ایمیل
contact@mec.af

ما را دریابید

Facebook
Twitter
Flickr

Back to Top