معرفی

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری کاملاً مستقل از حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی میباشد. این استقلالیت اطمینان میدهد که کمیتۀ نظارت و ارزیابی از توانایی تعمیل لایحۀ وظایفش بطور شفاف و بدور از نفوذ بیمورد برخوردار است. کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در هر شش ماه، گزارشی را درمورد ارزیابی ها و یافته هایش در ارتباط به بنچمارکهای متوافقه از طریق رسانه ها به رئیس جمهور، پارلمان و مردم افغانستان ارائه مینماید
کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بعد از تشخیص نیاز مبنی بر نظارت و ارزیابی مستقلانۀ تلاشهای مبارزه با فساد اداری در کنفرانس های بین المللی لندن و کابل وطی فرمان شماره ۶۱ (فرمان شماره ۶۱ ) .ایجاد گردید. متعاقب کنفرانس لندن، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از جامعۀ بین المللی دعوت نمود تا یک کمیتۀ نظارت وارزیابی مشترک افغانی-بین المللی را بوجود آورد که مورد استقبال جامعۀ جهانی قرار گرفت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۵ فرمان شماره ۱۱۵ (فرمان شماره ۱۱۵ ) را در مورد تغییر شخصیت حقوقی، وظایف، نحوه فعالیت وصلاحیت های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صادر نمود. با انفاذ این فرمان سایر فرامین قبلی در زمینه ملغی میباشد
لایحۀ وظایف کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری دربرگیرندۀ صلاحیت های ذیل میباشد
ترتیب سفارشات و بنچمارکهای مبارزه علیه فساد اداری-
نظارت و ارزیابی تلاشهای حکومت و جامعۀ بین المللی در امر مبارزه با فساد-
و ارایۀ گزارش به رئیس جمهور، پارلمان، مردم و جامعۀ بین المللی