دارالانشأ

 

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری توسط یک دارالاانشاء که متشکل از پرسونل افغانی و بین المللی میباشد حمایت میگردد. دارلاانشای کمیته توسط یک رییس اجرایی رهبری میگردد و به پنج تیم تقسیم گردیده است: نظارت و ارزیابی، تحقیق ، ارزیابی آسیب پذیری به فساد اداری ، ارتباطات و راپوردهی، و اداری.