زموږ په اړه


د اداری فساد پروړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه په بشپړ ډول د افغانستان د حکومتي او هم نړیوالو ادارو څخه خپلواکه ده. دغه خپلواکي کمیټې ته موکه ورکوي چې خپلې کړنې رڼې او پرته له کومې لاس وهنې سرته ورسوي. کمیټه په هرو شپږو میاشتو کې د ټاکل شویو سپارښتنو او بنچمارکونو د پلي کیدو د ارزونې په اړه د رسنیو له لارې د افغانستان ولسمشر، ملي شورا، خلکو او نړیوالې ټولنې ته رپوټ ورکوي.

د اداری فساد پروړاندې دمبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وروسته له دې چې د لندن او کابل په نړیوالو کنفرانسونو کې په افغانستان کی د اداري فساد پروړاندې د کړنو خپلواکې څارنې او ارزونې ته اړتیا ولیدل شوه، د ولسمشر د (۶۱) ګڼه فرمان په پایله کې رامنځته شویده. د لندن د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه ترڅو د فساد پروړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې یوه افغانۍ – نړیواله کمیټه جوړه کړي، چې دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې له خوا ومنل شوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ۱۳۹۵ کال د تلې د میاشتې په ۲۸ نیټه ۱۱۵ ګڼه فرمان (۱۱۵ ګڼه فرمان) (د میک له لوري د ۱۱۵ ګڼه فرمان پښتو ژباړه) د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډې کمیټې د حقوقي شخصیت، دندو، فعالیت ډولونو او صلاحیتونو د بدلون په اړه صادر کړ. ددغه فرمان په نافذیدو په دې برخه کې ټول پخواني فرمانونه لغوه دي.

د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې او ګډې کمیټې کړندود لاندې کړنې رانغاړي 
– د فساد پروړاندې د سپارښتنو او بنچمارکونو جوړول 
– د فساد پروړاندې د کورنیو او نړیوالو ادارو د کړنو څارنه او ارزونه 
– د افغانستان و لسمشر، ملي شورا، خلکو او نړیوالې ټولنې ته رپوټ ورکونه