دارالانشأ

د اداري فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه د یو تخنیکي سکرتریت په واسطه حمایه کیږي چې د کورنیو او نړیوالو کارکونکو څخه جوړ شوی. د کمیټې د سکرتریت مشري چې د یو اجرایوي رییس په غاړه ده، پنځه څانګې لري: څارنه او ارزونه، څیړنه، د اداري فساد په وړاندې د زیان مننو ارزونه، اړیکې او رپوټ ورکونه، او اداري څانګه.