در مورد میک

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) در سال ۲۰۱۱، پس از کنفرانس های لندن و کابل در سال ۲۰۱۰، طی فرمان شماره ۶۱ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور نظارت و ارزیابی از پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی، تاسیس گردید.رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۶، فرمان شماره ۱۱۵ را در مورد تغییر شخصیت حقوقی، وظایف، نحوه فعالیت وصلاحیت های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صادر نمود که با انفاذ این فرمان سایر فرامین قبلی در زمینه ملغی می‌باشد.