ارزیابی آسیب پذیری های پروسه سوق کارمندان به تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین در ریاست خزینه تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه سوق کارمندان به تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین در ریاست خزینه تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی  

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه توزیع اسناد تحصیلی (دیپلوم) در پوهنتون های مرکز در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه توزیع اسناد تحصیلی (دیپلوم) در پوهنتون های مرکز در برابر فساد اداری      

ارزیابی آسیب پذیری های طی مراحل پرداخت حقوق معلولین وورثه شهداء در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های طی مراحل پرداخت حقوق معلولین وورثه شهداء در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه توزیع زمین به عودت کنندگان و بیجا شدگان در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه توزیع زمین به عودت کنندگان و بیجا شدگان در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه امتحانات داخلی مؤسسات تحصیلات عالی در برابر فساد اداری

ارزیابی آسیب پذیری های پروسه امتحانات داخلی مؤسسات تحصیلات عالی در برابر فساد اداری