کمیتۀ میک نخستین دیتابیس نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را راهاندازی نمود

کمیتۀ میک نخستین دیتابیس نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را راهاندازی نمود