گزارش نخست نظارتی از بررسی روندهای استخدام و اعزام کارمندان در وزارت امور خارجه

گزارش نخست نظارتی از بررسی روندهای استخدام و اعزام کارمندان در وزارت امور خارجه