د میک په اړه

د اداري فساد په وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کميټه (MEC) په ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ کلونو کې د کابل او لندن کنفرانسونو له ترسره کېدو څخه وروسته رامنځته شوه څو د افغانستان حکومت او نړيوالې ټولنې لخوا د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ترسره شويو پرمختګونو څارنه او ارزونه وکړي.د افغانستان اسلامي جمهوريت ولسمشر، د ۲۰۱۶ کال په سپتمبر مياشت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې کميټې د حقوقي څرنګوالي، دندو، د فعاليت او واکونو د ډول د بدلولو په تړاو  ۱۱۵ ګڼه فرمان صادر کړ، چې د دغه فرمان په صادرولو سره مخکيني ټول اړوند فرمانونه لغوه بلل کېږي.