د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو په ریاستونو کې د وزارت په کچه د اداري فساد د زیانمننو ارزونه

د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو په ریاستونو کې د وزارت په کچه د اداري فساد د زیانمننو ارزونه  

ځانګړی رپوټ د نفتي توکو او اوبلن ګازو د واردولو او ویشلو په بهیر کې د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو ارزونه

ځانګړی رپوټ د نفتي توکو او اوبلن ګازو د واردولو او ویشلو په بهیر کې د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو ارزونه